กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 


นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี
นายกเทศมนตรี
 


นางศิริวรรณ พิมพันธ์ดี
รองนายกเทศมนตรี


นางดารณี คุ้มภัยพาล
รองนายกเทศมนตรี
 


นายพงษ์ศักดิ์ โตพันธานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายพะเยาว์ กล่อมโอสถ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี