หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     

 
อย 0023.4/ว 411 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว412 ประกาศผลการคัดเลือกผุ้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว409 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว10761 การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว10759 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว10758 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 929