หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
  
เทศบาลตำบลลาดชะโด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ลาดชะโด
โทรศัพท์  :  035-740-263 ถึง 4
E-mail    :  banladchado@ladchado.go.th
 


 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
   
 
 
 
 
อย 0023.4/ว 411 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
อย0023.3/ว412 ประกาศผลการคัดเลือกผุ้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว409 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว10761 การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ [ 18 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว10759 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว10758 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม [ 18 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.4/ว 10757 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]     
อย0023.3/ว10731 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย0023.3/ว10732 การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย0023.3/ว10733 ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว408 ติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการบริหารจัการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.4/ว 407 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.4/ว 406 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว405 โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย สำหรับครู้ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4  [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว404 การประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ สภาจำลอง [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว403 หนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว402 การจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว401 แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวัน ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย 0023.3/ว400 ขออนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการโรงเรียน [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
อย0023.3/ว10672 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว2417  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน? รุ่นที่ 1 ปี 2562 กสธ. มท 0819.2/ว2412  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.5/ว269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การรายงานการสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2380  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 และ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/10899 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2362  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กพส. มท 0810.4/ว2363  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเครื่องหมายราชการของจังหวัดและคำอธิบายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ศส. มท 0806.2/ว45  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 2245 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.5/ว2281  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว2320  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) กพส. มท 0810.3/ว2386  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2345  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2334  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
 
 
 
ทต.บ้านแพรก ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเพื่อร่วมกิจกรรม \"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางโครงการยกระดับถนน คสล.บริเวณบ้านนา [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแพรก ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมัน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดชะโด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นหมู่ที่ 11 ต.หนองน้ำใหญ่ เชื่อมต่ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ เรื่องส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี ๑๐๐ เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกเพื่อปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ข้างเทศบาลตำบลลา [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านโพธิ์ -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลหนอง [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางซ้าย ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางซ้าย ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางซ้าย ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางซ้าย ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางซ้าย ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. พร้อมเขื่อนป้องกันดินพังทลายบร [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บางซ้าย ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอบางซ้าย [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
   
อบต.สำพะเนียง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (19 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.หัวเวียง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (13 มิ.ย. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0  
ข่าวการสร้างประตูระบายน้ำใหม่ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 126  ตอบ 1  
เสนอโครงการระบบเครื่องทำนำดื่ม (1 มี.ค. 2562)    อ่าน 297  ตอบ 2  
 
 
 
 
 
 
 

 

หรีดผ้าชาวลาดชะโด

ตลาดลาดชะโด

 
 
 
 


จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล [ 14 พ.ย. 2561 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ [ 12 พ.ย. 2561 ]โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท [ 8 พ.ย. 2561 ]

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ลาดชะโด พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล