กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 


นายเฉลียว นิลเขตร
ประธานสภาเทศบาล
 


นายสมสกุล คล้ายสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายพยนต์ สภาพบดี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายปัญญา กล่อมโอสถ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนคร คำกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายดอล แสงคำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นางบุญนาค วิงประวัติ
สมาชิกสภาเทศบาล


นางรัชนี กำมะนัส
สมาชิกสภาเทศบาล