กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560  
 

          ตามที่สภาเทศบาลตำบลลาดชะโด ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 33 ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

          จึงขอประกาศมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ   ณ   วันที่   4   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2560

                                        นางณิชาภา  แสงพนัสธาดา
                                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด

โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้จากหัวข้อ ระเบียบ --> รายงานการประชุม หรือที่ www.ladchado.go.th/project_detail.php?hd=5&id=169

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 น. โดย คุณ ศุภวัฒน์ เพ็ชรชื่น

ผู้เข้าชม 386 ท่าน