กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560  
 

ด้วยเทศบาลตำบลลาดชะโด จะมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด โดยมีญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขั้นรับหลักการและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด  เทศบาลตำบลลาดชะโด จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 16.25 น. โดย คุณ สุนทรี ธรรมรังษี

ผู้เข้าชม 450 ท่าน