หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561  
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
....................................

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  กำหนดให้เริ่มสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561  ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ   ณ   วันที่    29    เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2561


(นายเฉลียว  นิลเนตร)
ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 09.15 น. โดย คุณ ศุภวัฒน์ เพ็ชรชื่น

ผู้เข้าชม 401 ท่าน