กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  
 


                                    ประกาศสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด
เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
............................................................

                  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  ซึ่งกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป รวม  4  สมัย ดังนี้
1.  สมัยสามัญ สมัยที่สอง เริ่มวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2561
2.  สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2561
3.  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561
4.  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562    
     เริ่มวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561
                                                       นายเฉลียว   นิลเขตร
                                                      (นายเฉลียว   นิลเขตร)
                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 10.55 น. โดย คุณ ศุภวัฒน์ เพ็ชรชื่น

ผู้เข้าชม 308 ท่าน