หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
ดาวน์โหลดประกาศที่นี่
 
ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 

ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด
เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

   ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๓ กำหนดให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้เฉพาะในสถานที่ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้สมัคร ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้น  เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัคร ในเขตเลือกตั้งที่ ๔  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไว้ดังนี้
    ๑. เทศบาลตำบลลาดชะโด ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ณ  
๑.๑ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด
๑.๒ บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลหนองน้ำใหญ่
๑.๓ บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลหนองน้ำใหญ่
๑.๔ บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองน้ำใหญ่
๑.๕ บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลจักราช
๑.๖ บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลจักราช
    ๒. ขนาดของประกาศของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะปิดได้ ต้องเป็นแนวตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความสูงไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร (กระดาษขนาด เอ ๓)
    ๓. วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ปิดเรียงตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครตามที่กำหนด โดยสถานที่แต่ละแห่ง ให้ผู้สมัครปิดประกาศฯ ได้สถานที่ละ ๑ แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณที่กำหนด
    ๔. ให้ผู้สมัครที่ประสงค์ที่จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้ แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ
    ๕. หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
    ทั้งนี้  ตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 10.26 น. โดย คุณ ศุภวัฒน์ เพ็ชรชื่น

ผู้เข้าชม 64 ท่าน