กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำและลำคลอง เนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยการทำเกษตรบนพื้นที่ของตนเองและเช่าที่ดินจากนายทุน ส่วนทางด้านศาสนา ชาวบ้านในเขตเทศบาลลาดชะโดนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ วัดจึงเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา และเป็นที่พบปะ ของชาวบ้าน สร้างความรัก ความสามัคคี พึ่งพาอาศันกัน
 
 
ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด มีดังนี้

วัด จำนวน 2 แห่ง

ที่พักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประตำบล จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ระดับก่อนประถมศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1 แห่ง
ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6 จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน

รถยนต์ตรวจการ จำนวน 1 คัน
เพื่อไว้ป้องกันอุบัติเหตุตามท้องถนนสายต่างๆ เช่น ถนนสายป่าโมก - สุพรรณบุรี/ผักไห่ - อยุธยา โดยงานป้องกันเป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีเวรยามรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
แจ้งอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในฤดูแล้ง งานป้องกันฯได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน คันละ 6,000 ลิตร นำน้ำประปาไปแจกจ่ายให้ ประชาชนทั้งในเขต และนอกเขตเทศบาลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เทศบาลจัดให้มีการฝึกอบรมประชาชนทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลฯ ให้มีความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และการหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุ หรือเกิดเหตุจะได้ปฎิบัติการได้ทันท่วงที และจัดให้มีถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (ถังสีแดง A B C และ D) ติดตามจุดต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ประชาชน โทรแจ้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 035-740406