กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  


การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

การขยายเขตการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

การจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก

การจัดทำผังเมืองรวม

พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

พัฒนาระบบการจราจร

การขยายเขตคลองชลประทานเพื่อการเกษตร
 
  


การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารสุข

ด้านสวัสดิการชุมชน

การป้องกันยาเสพติด

การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทำของมนุษย์
 
  


ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น

การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม
 
  


ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน

ด้านการส่งเสริมการลงทุน

ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์
 
  


การสร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

การกำจัดและจัดการขยะ

การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง / ฝุ่นละออง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ