กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 

 

พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี